Plan pracy Zespołu Wychowawczego
Szkoły Podstawowej w Sewerynowie

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty,
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 15 stycznia 2001 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem,
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (mówi o zapobieganiu i zwalczaniu demoralizacji w stosunku do osób, przed 18 rokiem życia),
 • Statut Szkoły Podstawowej w Sewerynowie.

Zadania Zespołu Wychowawczego:

 • omawianie i podejmowanie decyzji w sprawach ważnych dotyczących uczniów (wnioskowanie o diagnozę problemu dziecka w poradni specjalistycznej, skierowanie sprawy na policję lub do sądu rodzinnego),
 • dokonywanie okresowej analizy sytuacji wychowawczej w szkole, tj. analiza wskaźników ocen zachowania i frekwencji w oparciu o informacje od wychowawców,
 • dokonywanie okresowej analizy sytuacji w zakresie uzależnień i zagrożenia problemami społecznego niedostosowania,
 • dokonywanie okresowej analizy problemów edukacyjnych uczniów ze środowisk problemowych,
 • typowanie uczniów do nagród, wyróżnień i stypendiów,
 • pozyskiwanie informacji o losach absolwentów oraz ich edukacyjnych osiągnięciach w gimnazjach,
 • zapoznawanie nauczycieli i rodziców z nowościami dotyczącymi wychowania dziecka,
 • propagowanie kultury prawnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

Propozycje do pracy Zespołu Wychowawczego:

 • Posiedzenie Zespołu Wychowawczego zwołuje przewodniczący, dobierając członków zespołu według rozpatrywanej sprawy.
 • Proponuje się, aby spotkania Zespołu odbywały się:
  - na początku roku szkolnego, celem powołania składu osobowego i sporządzenia planu działań,
  - na koniec I semestru celem dokonania analizy sytuacji wychowawczej w szkole, postawienie wniosków na II półrocze,
  - w sprawach nagłych w trybie natychmiastowym (wniosek do sądu, złamanie prawa szkolnego lub wykroczenie karne ucznia),
  - na zakończenie II półrocza, celem podsumowania całorocznej pracy Zespołu, podjęcie wniosków na rok następny.

Zakres odpowiedzialności Zespołu Wychowawczego:

 • Zespół Wychowawczy koordynuje całość działań profilaktyczno-opiekuńczych w szkole,
 • Czuwa nad objęciem specjalna troską dzieci i młodzież z "grupy ryzyka",
 • stawia wnioski i propozycje zmierzające do doskonalenia pracy opiekuńczo-wychowawczej szkoły,
 • czuwa nad przestrzeganiem praw ucznia - dziecka,
 • inicjuje organizowanie różnych form zagospodarowania czasu wolnego dla uczniów ze środowisk problemowych,
 • włącza się w organizowanie form pomocy w nauce dla uczniów zaniedbywanych środowiskowo,
 • występuje do sądu w sprawach uczniów demoralizowanych lub zaniedbywanych przez rodzinę ( dozór kuratorski, zawieszenie, ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej),
 • opracowuje dla potrzeb policji i sądu opinie o uczniach, którzy weszli w kolizje z prawem,
 • bierze udział w kwalifikacji uczniów do formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej oferowanej przez szkołę,
 • utrzymuje stały kontakt z instytucjami działającymi na rzecz szkoły w zakresie pomocy dziecku,
 • przyczynia się do propagowania kultury prawnej wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 • czuwa nad realizacją szkolnego programu profilaktyki,
 • dokonuje okresowych analiz sytuacji wychowawczej w szkole w oparciu o materiały przygotowane przez wychowawców.

Dokumentacja Zespołu Wychowawczego:

 • plan pracy zespołu,
 • zeszyt protokołów,
 • wykazy, rejestry wg uznania przewodniczącego zespołu.

Skład osobowy Zespołu Wychowawczego:

 • Przewodnicząca: Elżbieta Osytek
 • Członkowie: Małgorzata Wasiewicz, Magdalena Kubiak, Iwona Rejmuza, Małgorzata Witkowska

Szkoła Podstawowa w Sewerynowie © Copyright 2009 - administracja